Reklamační řád

jako příloha č. 2 Všeobecných obchodních podmínek vydaných obchodní společností ARTEA TRADING s.r.o. IČ: 29389321, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 38294, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava - Martinov, 723 00 (dále jen „Zhotovitel“)

pro reklamaci děl prováděných na objednávku prostřednictvím online platformy dostupné na adrese www.az-diplomky.cz.

I. Definice

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad děl a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi Zhotovitelem a Objednatelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li Objednatelem Spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. Objednatelem je svéprávná fyzická osoba nebo k právnímu jednání plně způsobilá právnická osoba, která se zhotovitelem uzavře smlouvu.
 3. Objednatelem - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu o dílo se Zhotovitelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
 4. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Objednatel u Zhotovitele:
  1. na adrese sídla Zhotovitele doručením poštou, osobně,
  2. emailem na kontaktní email info@az-diplomky.cz,
  3. dalším vhodným způsobem.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdržel od Objednatele reklamované dílo.

II. Znění

 1. Zhotovitel odpovídá Objednateli, že dílo při převzetí nemá vady. Zhotovitel zejména odpovídá Objednateli za to, že v době, kdy Objednatel díla převzal:
  1. má dílo vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. dílo je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  3. dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Zhotovitel odpovídá při prodeji nového díla:
  Objednateli - spotřebiteli za to, že dílo při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního díla nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí díla Objednatelem.
  Objednateli, který není spotřebitel, za to, že dílo při převzetí nemá vady a že se vady u díla nevyskytnou v době 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem
 3. V případě, že se v okamžiku dle čl. II. odst. 4 tohoto reklamačního řádu a/nebo v se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, pro kterou nemůže být zakoupené dílo používáno řádným způsobem, a tuto vadu lze odstranit, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady (zejm. opravou). U odstranitelné vady na dosud nepoužitém díle má Objednatel právo namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného díla za bezvadné. Pokud se týká vada jen součásti díla, má objednatel právo jen na výměnu součásti díla.
 4. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby dílo mohlo být řádně užíváno jako dílo bez vady, má Objednatel právo na výměnu díla nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel o vadě před převzetím díla věděl nebo pokud vadu sám způsobil. Objednatel nemá právo od Smlouvy o dílo odstoupit, ani požadovat dodání nového díla, pokud nemůže dílo vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.
 6. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy o dílo nebo neuplatní-li právo na dodání nového díla bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu díla, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže dodat nové dílo bez vad, vyměnit jeho součást nebo dílo opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.
 7. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Zhotovitel písemné nebo e-mailové potvrzení.
 8. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo dílo doručeno na adresu sídla Zhotovitele.
 9. V případě sporné reklamace rozhodne Zhotovitel o jejím přijetí do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na dílo, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení díla způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U díla prodávaného za nižší cenu Zhotovitel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; namísto práva na výměnu uplatnil Objednatel v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
 11. Reklamaci lze uplatnit následujícími kroky:
  1. informováním Zhotovitele telefonicky, e-mailem či písemně.
  2. doručením reklamovaného díla (jinak než na dobírku, kterou Zhotovitel nepřebírá) pouze na adresu sídla Zhotovitele. Při zasílání je Objednatel povinen dílo zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. K dílu je nutno přiložit doklad o zakoupení díla či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi díla, spolu s Reklamačním listem.
 12. Zhotovitel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a dílu, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím díla, popřípadě nedbalostí.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 30. 11. 2020.