Všeobecné obchodní podmínky webu www.az-diplomky.cz

(dále jen "VOP")
 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Základní ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti ZhotoviteleObjednatele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o dílo prostřednictvím online platformy dostupné na adrese www.az-diplomky.cz.
 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. Online platforma je webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na adrese www.az-diplomky.cz.
 4. Provozovatel online platformy na adrese www.az-diplomky.cz, zhotovitelem i zpracovatelem je obchodní společnost ARTEA TRADING s.r.o., IČ: 29389321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 38294, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava - Martinov, 723 00. Kontaktní email je: info@az-diplomky.cz, kontaktní tel. č. je: +420 608 94 00 84. Zhotovitelem i zpracovatelem jazykových korektur je Ing. Jitka Štefková, IČ 74506897, kontaktní telefon +420 608 367 970, e-mail: korektury@az-diplomky.cz.
 5. Objednatelem - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu o dílo se Zhotovitelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
 6. Distributorem je třetí osoba odlišná od Zhotovitele nebo Objednatele, pomocí které je dodáno dílo od Zhotovitele k Objednateli. Je-li v textu dále použit výraz dopravce či kurýr, je jím myšlen distributor.
 7. Dílem se rozumí zhotovení tiskové a/nebo vazačské práce dle pokynů a součinnosti Objednatele za níže uvedených podmínek.
 8. Účelem díla je vytvořit tiskové a/nebo vazačské práce, jejichž text dodá objednatel ve formátu PDF.
 9. Korekturou se rozumí jazyková, stylistická a typografická korektura dodaného textu.

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. Pro objednání díla vyplní Objednatel objednávkový formulář na online platformě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném díle,
  2. způsobu úhrady ceny díla, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného díla a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním díla.
 2. Objednatel je povinen v objednávce vyplnit jednotlivé body a dále zejména.:
  1. uvést správný počet černobílých a barevných stran k tisku, v případě že strany nebudou zadány správně, je zhotovitel oprávněn požadovat doplatek za tisk správného počtu stran,
  2. připojit závěrečnou práci ve formátu a zkontrolovat formát a nahrávaný soubor. Zhotovitel nenese odpovědnost za špatné formátování textu dodané práce.
  3. vybrat konkrétní způsob dopravy nebo odběrného místa, kde si dílo převezme.

  Údaje uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku dále společně jen jako „objednávka“.
   
 3. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Objednatel Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo „Dokončit a zaplatit“ v případě platby online metodou. Údaje uvedené v objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné.
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané dílo, cenu, osobu objednatele, způsob úhrady ceny, místo převzetí a je pro smluvní strany závazným návrhem Smlouvy o dílo. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.
 5. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí, a to na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 6. Zhotovitel průběžně informuje Objednatele o stavu objednávky pomocí zprávy poslané na emailovou adresu Objednatele nebo pomocí SMS zprávy na tel. číslo Objednatele uvedené v objednávce.
 7. Veškerá prezentace děl umístěných na online platformě je informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto díla. Údaj o termínu zhotovení díla uvedený na online platformě je předběžný, a v případě, že by nemohl být dodržen, bude Zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
 8. Online platforma obsahuje informace o díle, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny díla zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na online platformě. Tímto ustanovením není omezena možnost Zhotovitele uzavřít Smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
 9. Online platforma obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené na online platformě platí pouze v případech, kdy je dílo doručováno v rámci území České republiky.
 10. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah díla, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 11. Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Zhotovitelem zasláno Objednateli emailem na emailovou adresu Objednatele.
 12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Zhotovitel splnit, zašle Objednateli na emailovou adresu Objednatele nebo sdělí telefonicky na tel. č. Objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.
 13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy o dílo a Smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena až akceptací Objednatele prostřednictvím emailové zprávy.
 14. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena díla a platební podmínky

 1. Cenu díla a případné náklady spojené s dodáním díla dle Smlouvy o dílo může Objednatel uhradit Zhotoviteli následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate po odeslání objednávky;
  2. běžným bankovním převodem na účet Zhotovitele po odeslání objednávky;
  3. dobírkou kurýrovi přepravní společnosti při převzetí objednávky;
  4. bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu při osobním odběru nebo vyzvednutí na výdejním místě dopravce, pokud je takový terminál v místě odběru k dispozici;
  5. v hotovosti při osobním odběru nebo vyzvednutí na výdejním místě dopravce, pokud je tento způsob platby v daném místě odběru k dispozici.
 2. Společně s cenou za dílo je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním díla ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním díla.
 3. Zhotovitel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 5 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit cenu díla předem.
 4. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je cena splatná při převzetí díla.
  V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 2 dnů od uzavření Smlouvy o dílo.
 5. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
 6. Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny díla ještě před odesláním díla Objednateli.
 7. Případné slevy z ceny díla poskytnuté Zhotovitelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o dílo Objednateli daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Zhotovitel Objednateli po uhrazení ceny díla a přidá jej do zásilky v případě zasílání Díla kurýrem nebo ho předá při osobním převzetí na odběrném místě zhotovitele.

IV. Přeprava a dodání díla

 1. Objednatel si může vybrat z těchto způsobů dodání díla:
  1. osobní převzetí na výdejních místech dopravců;
  2. osobní převzetí na odběrném místě Zhotovitele;
  3. doručení kurýrem na adresu Objednatele.
 2. Expedice díla probíhá nejpozděli v den uvedený v objednávce díla. Pokud tento den připadá na státní svátek, sobotu nebo neděli, je dnem expedice díla první pracovní den po dni uvedeném v objednávce díla.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li Zhotovitel podle Smlouvy o dílo povinen dodat dílo na místo určené Objednatelem v objednávce, je Objednatel povinen převzít dílo při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí díla od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů díla a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.

V. Změna či zrušení objednávky

 1. Objednatel může objednávku po uzavření Smlouvy o dílo změnit či zrušit pouze se souhlasem Zhotovitele, není‐li dále stanoveno jinak.
 2. Objednatel má právo bezplatně zrušit svou objednávku (tj. odstoupit od Smlouvy o dílo) do třiceti (30) minut od okamžiku uzavření Smlouvy o dílo, tj. v případě využití online platformy od okamžiku odeslání potvrzení o vytvoření objednávky na e-mailovou adresu Zhotovitele. Žádost o zrušení objednávky je nutné ve lhůtě třiceti (30) minut sdělit Zhotoviteli, a to telefonicky na kontaktní tel. číslo a zároveň e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele.
 3. V případě požadavku Objednatele na expresní zhotovení (expres - expedice následující pracovní den) je časový limit na zrušení či změnu objednávky dvě (2) minuty.
 4. Pozdější požadavky na zrušení objednávky a veškeré požadavky na změnu objednávky mohou být Zhotovitelem zpoplatněny. Tyto požadavky musí Objednatel neprodleně sdělit Zhotoviteli, a to telefonicky na kontaktní tel. číslo a zároveň na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele. Pokud jsou však s požadovanou změnou či zrušením spojeny náklady na straně Zhotovitele (zejména pokud je dílo již vyrobeno nebo bylo započato s jeho výrobou), je Zhotovitel oprávněn požadovat i náhradu nákladů spojených s takovou dodatečnou změnou či zrušením objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel - Spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od smlouvy o dílo mimo jiné:
  1. z důvodu, že dílo bylo splněno s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dílo a na tuto skutečnost byl objednatel upozorněn Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy o dílo (formou těchto VOP),
  2. z důvodu, že se jedná o dílo, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
  Z jiných důvodů než je uvedeno v čl. 1 bodu a) a b) těchto VOP má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy o dílo odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí díla, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy o dílo je několik druhů děl nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky díla. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  Informaci o odstoupení od Smlouvy o dílo z jiných důvodů než je uvedeno v čl. 1 bodu a) a b) těchto VOP zašle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele. Pro doručování odstoupení od Smlouvy platí ustanovení čl. VIII těchto VOP.
  V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Smlouva o dílo od počátku ruší.
  Do doby převzetí díla Spotřebitelem je Zhotovitel oprávněn kdykoliv od Smlouvy o dílo odstoupit. V takovém případě vrátí Zhotovitel Spotřebiteli cenu díla bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.
 2. Vzhledem k tomu, že výroba pevných vazeb pro diplomové a obdobné práce probíhá v expresních termínech, je Zhotovitel oprávněn stornovat potvrzenou objednávku (tj. odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo) v následujících případech:
  1. Objednatel chybně či nedostatečně vyplnil nezbytné údaje na objednávce; nebo
  2. plnění smlouvy není ve sjednané lhůtě objektivně realizovatelné (zejména v případě poruchy stroje, nedostatku materiálu k výrobě apod.). Zhotovitel je povinen v takovém případě neprodleně oznámit Objednateli na jeho e-mailovou adresu odstoupení od Smlouvy (označované jako „storno objednávky“). Zhotovitel bude rovněž v případech, kdy je to možné, telefonicky či e-mailem kontaktovat Objednatele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět převodem na jeho bankovní účet, osobně na pokladně ve výdejním místě Zhotovitele či poštovní poukázkou zaslanou na jeho adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Zhotovitele za vady upravuje reklamační řád Zhotovitele, který je přílohou č. 2 těchto VOP.

VIII. Další práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

 1. Objednatel nabývá vlastnictví k dílu zaplacením celé ceny díla.
 2. Zhotovitel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ochrany Spotřebitele.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Zhotovitel prostřednictvím emailové adresy info@az-diplomky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na e-mailovou adresu Objednatele.
 4. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovování díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1002 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů Zhotovitele a Objednatele s výjimkou odstoupení od Smlouvy o dílo, postačí doručovat e-mailovými zprávami na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce a na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v online platformě. Oznámení týkající se odstoupení od Smlouvy o dílo se doručují na příslušný kontaktní telefon a kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím e-mailových zpráv, a to na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou v online platformě Zhotovitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
 2. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Objednatele ve více jazykových verzích, je rozhodující česká verze. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Zhotovitel na online platformě a Objednatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Objednatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Objednatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. 
  V případě, že Objednatel změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Zhotovitel i Objednatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována Zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo.
 7. Přílohu č. 2 těchto VOP tvoří reklamační řád.
 8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto sjednávají místní příslušnost zhotovitele.
 9. Zhotovitel nenese odpovědnost za texty zaslané ke korektuře. Konečnou zodpovědnost vůči třetím stranám nese Objednatel.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 30. 11. 2020.