Zakázková výroba

Je-li předmětem smlouvy o dílo, která byla uzavřena prostřednictvím online platformy nebo jiného komunikačního prostředku na dálku Objednatelem, který je spotřebitelem, poskytnutí služby (např. objednávka výroby desek závěrečné práce nebo tisk) a pokud termín plnění specifikovaný v (internetové) objednávce je kratší než čtrnáctidenní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy, žádá spotřebitel dle § 1823 občanského zákoníku, aby Zhotovitel započal s plněním předmětu smlouvy o dílo před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující – spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy termín plnění je kratší než zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je jeho právo odstoupit od smlouvy omezeno (§ 1834 a 1837 OZ).

§ 1834: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli celou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

§ 1837: Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.